Disclaimer

De website Tungsten wordt beheerd door Tungsten Robotics BVBA, met zetel te Hondeweg 18c, 8820 Torhout, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0718.937.769.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie die U kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website zijn louter informatief van aard. De inlichtingen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

We streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. Tungsten is mits zijn blijvende inspanning voor correcte informatie niet verantwoordelijk mogelijke fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen noch tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door Tungsten. Tungsten haar aansprakelijkheid wordt op deze wijze beperkt voor onvolledige of mogelijks onjuiste informatie en tevens voor een verkeerde interpretatie van de website behoudens zware fout of opzet in hoofde van Tungsten.

Tungsten kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten.

Tungsten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou geleden worden door gebruik te maken van de verstrekte informatie op de website, noch voor de informatie verstrekt op eventuele externe links.  Evenmin kan Tungsten aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen die zouden voorkomen op de website

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van Tungsten is in al haar onderdelen, de naam en het logo van Tungsten inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Tungsten zijn reproducties niet toegelaten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan info@tungstenrobotics.be. Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.tungstenrobotics.be. Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Tungsten, m.n. de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken. Voor verdere vragen i.v.m. deze disclaimer kunt U steeds terecht via info@tungstenrobotics.be.

Hypertherm - Partner Tungsten
Fanuc - Partner Tungsten
Siemens - Partner Tungsten
Robotmaster - Partner Tungsten
Abicor - Partner Tungsten
Kemppi - Partner Tungsten
Ixon - Partner Tungsten